Projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“

Siekiant, kad žmonės su proto ir psichikos negalia integruotųsi į visuomenę ir į darbo rinką, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre nuo 2020 m. gegužės mėnesio pradėtas įgyvendinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ ir įsteigtos Socialinės dirbtuvės neįgaliesiems. Projektas įgyvendinamas ES lėšomis, inicijuotas siekiant didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir įtraukti į darbo rinką.

10 projekto dalyvių, kurių bendrieji darbiniai gebėjimai riboti ar labai riboti, dalyvauja bitininkystės veikloje. Darbas socialinėse dirbtuvėse organizuojamas segmentuojant visą bitininkystės procesą, pavedant kiekvienam atlikti tam tikrus darbus, atsižvelgiant į esamus gebėjimus, polinkius, suvokimą.

Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ trukmė 3 metai.

 


NEĮGALIŲJŲ SPORTO PLĖTROS SKATINIMAS IR MEISTRIŠKUMO DIDINIMAS 

Nuo 2020m. sausio mėn. VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras vykdo projektą “Neįgaliųjų sporto plėtros skatinimas ir meistriškumo didinimas, bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį adminstruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra”

Vykdanti organizacija:  VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras

Partneriai:  Trakų rajono Tiltų bendruomenė

Projekto tikslinės grupės:  1. Neįgalieji; 2. Vaikai; 3. Senjorai;

Projekto tikslai: 

1. Kūno kultūros ir sporto priemonėmis spręsti neįgaliųjų socialinę reabilitaciją ir integraciją į visuomenės gyvenimą, formuoti palankų visuomenės požiūrį į negaliųjų sportą,

2. Sudaryti sąlygas visų Trakų r. socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą;

3. Skatinti socialiai jautrių visuomenės grupių narius aktyviai ir sistemingai  sportuoti, ugdant jų pasitikėjimą savimi;

4. Sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra visuotinė vertybė;

5. Per kūno kultūrą ir sportą ugdyti dalyvių sąmoningumą, bendruomeniškai, pilietiškai aktyvų žmogų;

6. Skatinti sportuojančius asmenis siekti aukštų rezultatų, suteikiančių galimybę dalyvauti parolimpinėse žaidynėse.

Kūno kultūra ir sportas kartu su įvairuomis žmonių grupėmis,neįgaliesiams padeda integruotis į visuomenės gyvenimą, suteikia pasitikėjimo savimi ir kitais, skatina aktyvų dalyvavimą bendruomenineme gyvenime. Norint sudominti ir įtraukti skirtingo amžiaus asmenis organizuojamos įvairios veiklos, dalyvaujama skirtingose varžybose, kuriuose gali varžytis skirtingo amžiaus ir/ar skirtingą negalią turintys asmenys.

 


   

 

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras Trakų savivaldybėje vykdo institucinės globos pertvarkos projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ ir teikia nemokamą asmeninio asistento paslaugą negalią turintiems asmenims.

Asmeninio asistento paslaugų tikslas – teikti asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, siekiant padidinti neįgalaus asmens savarankiškumą asmens higienoje, mityboje, judėjime/ mobilume, socialiniuose santykiuose ir aplinkoje.

Paslaugą gali gauti asmenys turintys negalią. Prioritetas gauti asmeninio asistento paslaugas teikiamas asmenims, kurie: lanko ugdymo įstaigą; dirba arba ieško darbo; siekia gyventi savarankiškai (išėjusiems iš stacionarios globos įstaigų); laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (iš jų prioritetą teikiant laukiantiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Asmeninio asistento paslaugos organizuojamos ir teikiamos įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“, projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę 


2017 m. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAS

 

Vykdanti organizacija: VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras

Organizacijos partneriai: Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Trakų Viltis, VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras (Bendradarbiavimo statusas: Jungtinės veiklos (partnerystės) statusas).

Projekto tikslas – teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, siekiant  atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, darbinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti  neįgaliųjų savarankiškumą, aktyvumą  bei gerinanti gyvenimo kokybę atsižvelgiant į jų norus ir poreikius.

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti bei teikti neįgaliųjų asmenų dienos užimtumą per būrelinę veiklą;

2. Užtikrinti neįgaliųjų visavertį dalyvavimą bendruomenėse, siekiant gerinti bei plėtoti socialinius ryšius su visuomene;

3. Sudaryti neįgaliesiems sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes būti maksimaliai savarankiškais;

4. Teikti kompleksiškas, veiksmingas, prieinamas savalaikias socialinės reabilitacijos paslaugas Trakų rajono žmonėms su negalia;

5. Teikti konsultavimo,  psichologines, psichosocialines pagalbos paslaugas, Trakų rajono neįgaliųjų asmenų šeimos nariams, gerinant jų šeimos klimatą bei siekiant keisti požiūrį į neįgalių asmenų galimybes;

6. Taikant aktyvius darbo metodus didinti TNUC centro lankytojų galimybes dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje ir įgyti specialybę bei integruotis į darbo rinką.

7. Ugdyti profesionalių bei kompetentingų specialistų komandą, kuri užtikrintų nuoseklų, kokybišką, nepertraukiamą socialinių paslaugų organizavimą Trakų rajono neįgaliesiems.

8. Vertinti darbo rezultatus, aptarti pasiekimus, dalintis gerąją darbo patirtimi.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių, projekto vykdymo vieta - VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras. 


2017 M. NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAS

 

Vykdanti organizacija: VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras

Partneriai: Trakų rajono neįgaliųjų draugija, Trakų suagusiųjų mokymo centras (Bendradarbiavimo statusas: Jungtinės veiklos sutartis).

Projekto tikslai:

1. Organizuoti ir plėtoti neįgaliųjų sportą Trakų rajone;

2. Skatinti žmonių su negalia fizinį aktyvumą ir sportinę veiklą sudarant  sąlygas jų saviraiškai,    bendradarbiavimui, įsitraukimui į aktyvią laisvalaikio veiklą;

3. Per kūno kultūrą ir sportą ugdyti  sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų.

Projekto uždaviniai

1. Įtraukti kuo daugiau neįgalių asmenų į sportinę veiklą; didinti neįgaliųjų susidomėjimą sportu;

2. Supažindinti projekto dalyvius su fiziškai aktyvaus laisvalaikio nauda;

3. Sudaryti galimybę faktiškai tobulėti, tenkinant saviraiškos poreikį, stiprinti gebėjimą siekti fizinio aktyvumo;

4. Išmokti psichologiškai ir fiziškai prisitaikyti prie fizinių krūvių;

5. Siekti sutrikusių sveikatos funkcijų atstatymo kūno kultūros ir sporto priemonėmis;

6. Ugdyti  atsakomybę, gebėjimą rinktis sveiką gyvenimo būdą, sąmoningai rūpintis savo paties ir kitų sveikata;

7. Propaguoti, plėtoti, organizuoti ir koordinuoti neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą, plėtoti žinias ir gebėjimus, būtinus praktikuojant įvairias kūno kultūros formas, sporto šakas;

8. Dalintis informacija bei patirtimi apie aktyvaus, nepriklausomo gyvenimo galimybes, viešinti projektą spaudoje;

9. Formuoti, įtvirtinti ir išlaikyti projekto fizinio aktyvumo (aktyvaus laisvalaikio praleidimo) įgūdžius.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė: 12 mėnesių (sausis - gruodis).


       

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos VP1-1.3-SADM-02-K-03-056

Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“priemonė Nr. VP-1.3-SADM-02-K ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektas „Neįgaliųjų asmenų Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems - vienintelė reali  galimybė projektuoti darbinę integraciją ekonominės krizės kontekste“ Nr.  VP1-1.3-SADM-02-K-03-056

 „Neįgaliųjų asmenų Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems – vienintelė reali galimybė projektuoti darbinę integraciją ekonominės krizės kontekste“

Tikslas:

 Didinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką ir stiprinti jų socialinę aprėptį.

Uždavinys:

Teikti neįgaliesiems kompleksines profesinės reabilitacijos paslaugas, pagal patvirtintas – adaptuotas, formalias mokymo programas.

Projekto įgyvendinimo pradžia : 2012m. balandžio 02 d.

Projekto esmė:

Projekto esmė – spręsti aktualiausias neįgaliųjų integracijos problemas: neobjektyvus savęs vertinimas visuomenėje, motyvacijos stoka aktyviai socializacijai, jų poreikių bei gebėjimų neatitikimas darbo rinkos reikalavimams ir tinkamos profesinės kvalifikacijos neturėjimas.

VšĮ Trakų neįgaliųjų centras turėdamas dešimties metų teorinės ir praktinės veiklos su neįgaliaisiais patirtį, tiksline grupe pasirinko neįgaliuosius, kuriems gali profesionaliai užtikrinti kompleksinių, socialinių ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas neįgaliesiems ugdytis, socializuotis bei integruotis siekiant realiai ir savalaikiai įveikti socialinę atskirtį.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: UAB „Alsakis“ ir UAB „Real ranga“. Šios organizacijos suteiks galimybę neįgaliesiems atlikti praktiką savo įmonėse, kur jie galės bendrauti su kitais žmonėmis darbinėje aplinkoje, susipažinti su darbo įranga bei būsimo darbo sąlygomis ir ypatybėmis, o motyvuotus projekto dalyvius numatyta ir įdarbinti.

Projekto siekiamas rezultatas:

Trakų rajono neįgaliesiems suteikta profesinė kvalifikacija, išduoti tai liudijantys sertifikuoti pažymėjimai ir įdarbinta ne mažiau nei 27,5 proc. projekto dalyvių.

Projekte dalyvaujantiems neįgaliesiems yra suteikta galimybė: gauti reikiamą Švietimo ir mokslo ministerijos kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą; atlikti praktiką Trakų rajono įmonėse bei  įsidarbinti.

Mes atsakingai žvelgiame į savo darbą ir tikime, kad kiekvieno pažangą savo galimybių ribose padariusio neįgaliojo laimėjimai yra ir visos Lietuvos laimėjimai.

 

 

 

 


                   

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras yra partneris Projekte:

Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“priemonė Nr. VP-1.3-SADM-02-K ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektas „Tėvų globos netekusių vaikų praktinis profesinis orientavimas- konstruktyvi projekcija į sėkmingą profesinę karjerą“ Nr.  VP1-1.3-SADM-02-K-03-055.

"Tėvų globos netekusių vaikų praktinis profesinis orientavimas- konstruktyvi projekcija į sėkmingą profesinę karjerą“

Projekto tikslas - mažinti globos namų auklėtinių nuo 16 m. amžiaus socialinę atskirtį bei didinti užimtumą per praktinio profesinio orientavimo mokymo etapus. Siekiant efektyviai spręsti minėtas problemas,  per ugdymo, mokymosi skatinimą, gebėjimų didinimą, darbinius užsiėmimus orientuojamasi į tam tikrą profesiją.

Projektą įgyvendina Trakų miesto parterystės tarp miestų komitetas "Trakų partnerystė". 16 amžiaus ir vyresniems tėvų globos netekusiems vaikams, gyvenantiems globos įstaigose skirtą projektą įgyvendinanti institucija įgyvendina kartu su partneriais:VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centru, Trakų rajono Lentvario vaikų globos namais bei Aukštadvario bendruomenė. 

Projekto įgyvendimo pradžia: 2012 vasario 14 d.

Projekto esmė -  bus įgyvendinti praktiniai - profesinio orientavimo  mokymo etapai, kurių metu jaunuoliai bus motyvuojami, įgis bendrųjų kompetencijų, verslumo bei profesinių - darbo  įgūdžių žinių, konsultuojami karjeros klausimais.Taip bus skatinamas jaunuolių mokymasis bei įsitraukimas į darbo rinką.Taip pat bus skatinamas noras kurti, keisti, formuoti nuostatas, suvokti žmogaus vertybes, kūrybiškai spęsti problemas, gebėti išreikšti ir perteikti jausmus atliekant tam tikrus veiksmus, argumentuoti, dalyvauti debatuose, kritikuoti, išryškinti prioritetus, taip bus ugdomas tarpusavio supratimas ir tolerancija, įsitikinimų sistemos ir asmeninės filosofijos formavimas, jaunuoliai bus skatinami bendradarbiauti, dirbti grupėje.

 

Praktinį profesinį orientavimą sudaro 4 mokymo etapai:

1.Individualaus bei grupinio motyvavimo įsigyti išsilavinimą, dirbti etapo įgyvendinimas.“
2.„Socialinių- bendrųjų kompetencijų mokymo etapų įgyvendinimas”.
3.„Profesinių- praktinių darbo įgūdžių mokymo etapo įgyvendinimas“.
4.„Pagalbos įsidarbinat, tarpininkavimo etapo įgyvendinimas.
Tris metus truksiančiuose mokymuose, du kartus per savaitę jaunuoliai bus mokomi praktinių darbo įgūdžių, projekto partnerio įstaigoje- Trakų neįgaliųjų užimtumo centre.
Užsiėminų metu jaunuoliai 4 mėnesius mokysis praktinės darbinės veiklos, turės galimybę pasirinkti vieną iš šešių pasiūlytų darbinių veiklų: „Bitininkystės mokymus“ „Želdynų prižiūrėtojo mokymus“, „Pynimo iš vytelių mokymus“, Dailiųjų amatų, tekstilės mokymus“, „Gėlių komponavimo mokymus“ arba „Medžio darbų mokymus“. 
Viso projekto metu yra užtikrintas visas paslaugų kompleksas, visos paslaugos  teikiamos profesionaliai.
Visos paslaugos tėvų globos netekusiems jaunuoliams teikiamos nemokamai.
 
 
Traku partneryste skaidres 055.ppt

Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“priemonė Nr. VP-1.3-SADM-02-K,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ Projektas ,,Neįgaliųjų gebėjimų integruotis į darbo rinką ir visuomenę įvertinimo modelio sukūrimas ir taikymo galimybių analizė“- SFMIS Nr. VP-1.3-SADM-02-K-01-050.

         Tikslas:

        Neįgaliųjų gebėjimų įvertinimo 4 modelių sukūrimas, siekiant skatinti neįgaliųjų dalyvavimą darbo rinkoje ir stiprinti socialinę aprėptį.

 

  Uždaviniai:

 1. Apmokyti specialistus ir sukurti neįgaliųjų gebėjimų įvertinimo 4 modelius;
 2. Skatinti neįgaliųjų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje.

 

Projekto esmė:

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurti 4 visiškai nauji neįgaliųjų gebėjimų įvertinimo modeliai, orientuoti į proto ir kompleksinę negalią turinčius asmenis. Darbo grupė stažavosi Prancūzijos įstaigose, kuriose sėmėsi patirties neįgaliųjų integravimo į darbo rinką srityje.

Sukurti modeliai padėjo efektyviau ir greičiau nustatyti neįgaliųjų gebėjimus integruotis į visuomenę ir darbo rinką, jų galimybes ir poreikius.

Siekiant įgyvendinti sukurto modelio tikslus buvo parengta metodinė medžiaga bei jos taikymo analizė ir išdėstyta išleistoje knygoje, kuri buvo pateikta neįgaliųjų integracija suinteresuotoms įstaigoms ir organizacijoms. Projekto įgyvendinimo metu sukurtas modelis buvo realiai pritaikytas Trakų rajono neįgaliesiems. Įvertinta 50 neįgaliųjų gebėjimai ir pateiktos išvados.

Projekto pabaigoje buvo organizuojama baigiamoji konferencija, kurios metu savivaldybių, seniūnijų, teritorinių darbo biržų, visuomeninių organizacijų atstovams buvo pristatytas naujas neįgaliųjų gebėjimų vertinimo modelis. Taip pat suorganizuoti mokymai specialistams, kaip šį modelį diegti ir taikyti.

 

Projekto rezultatai:

 

 1.  Sukurti 4 neįgaliųjų gebėjimų vertinimo modeliai:
 2. Pradinė situacijos analizė (situacijos analizė ir neįgaliojo asmens sveikatos ir socialinio savarankiškumo būklės įvertinti);
 3. Neįgaliųjų gebėjimų nustatymas (neįgaliojo kognityvinių, komunikacinių, psichomotorinių ir darbinių gebėjimų lygio nustatymas);
 4. Neįgaliųjų gebėjimų įvertinimas (konkrečios dokumentacijos paruošimas, kuris leidžia efektyviai įvertinti neįgalaus asmens gebėjimus ir pasiruošimą dirbti bei dalyvauti visuomenės gyvenime);
 5. Rekomendacijos profesinei reabilitacijai ir darbinei integracijai (tikslių užimtumo sričių nustatymas, tinkamų profesinės reabilitacijos priemonių parinkimas įvertinant darbdavių, darbo rinkos bei visuomenės resursus ir perspektyvas).
 6.  Sukurtų 4 neįgaliųjų gebėjimų vertinimo modelių pagrindu suformuota ir išleista knyga, skirta socialiniams darbuotojams, darbinio užimtumo specialistams ir kitiems, neįgaliųjų integracijos į darbo rinką ir profesinės reabilitacijos srityje dirbantiems asmenims.
 7.  Remiantis neįgaliųjų socialinės adaptacijos, gebėjimų nustatymo, įvertinimo bei profesinės reabilitacijos modeliais, sukurtas 12 min. trukmės vaizdo klipas, kuris parodytas per vietinę televizija.
 8.  Pasiektas projekto rezultato rodiklis -  įdarbinta 17 neįgaliųjų. 

 


Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonė Nr. VP3-2.4-SADM-02-V priemonės ,,Paslaugas , tarp jų  profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ veiklos ,, Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra (profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų steigimas ar plėtra: statyba, rekonstravimas, materialinės bazės kūrimas ar stiprinimas, aplinkos pritaikymas“ projektas ,,VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro plėtra“ .

Projekto tikslas- mažinti Trakų rajono neįgaliųjų socialinę atskirtį, plečiant VšĮ TNUC teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų apimtį, įkuriant europinius standartus atitinkančią profesinės reabilitacijos proceso praktinę bazę, steigiant darbo imitavimui neįgaliųjų poreikius atitinkančias profesinės reabilitacijos  vietas, tuo gerinant neįgaliųjų galimybes integruotis į laisvą darbo rinką  visaverčiais visuomenės nariais.

Uždaviniai: 1. Pabaigti VšĮ TNUC priestato statybos darbus.

                   2. Įsigyti įrangą, reikalingą profesinės reabilitacijos  paslaugų teikimui.

Projekto rezultatai:

Projekto įgyvendinimo metu buvo pabaigti VšĮ TNUC priestato statybos darbai (koreguotas techninis– statybinis  projekas, pabaigti bendrastatybiniai darbai, įrengtas vandentiekis, nuotekinė, šildymas, vedinimas, elektros apšvietimas, gaisrinė signalizacija, įrengtas lauko vandentiekis, nuotekynė, sutvarkyta aplinka) Įsigyta įranga, reikalinga profesinės reabilitacijos  paslaugų teikimui (Sumontuotos  medienos apdirbimo staklės, sumontuoti baldai, stelažai bei kita smulki įranga.) Visos profesinės reabilitacijos  vietos pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Pasiekti rezultatai bus naudojami profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui visiems respublikos neįgaliesiems. Atlikti rekonstrukcijos darbai ir baldų bei įrangos įsigijimas leis užtikrinti efektyvesnį darbuotojų darbą ir aukštesnę paslaugų kokybę neįgaliesiems.

Įgyvendinant projektą buvo sukurta visa reikalinga infrastruktūra: įsigyta įranga mokymo klasėms, reikalinga profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti. Siekiant  integruoti neįgaliuosius į darbo rinką, Trakų neįgaliųjų užimtumo centras gali užtikrinti unikalią Lietuvoje galimybę - teikti profesinės reabilitacijos paslaugas, sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti ar stiprinti gebėjimus,  padėti įveikti socialinę atskirtį. Tad efektyviai, savalaikiai ir profesionaliai panaudoję neįgaliųjų asmenų gebėjimus,  ne tik sugrąžinsime žmonėms jų psichosocialinę, fizinę sveikatą, pilnavertiškumą, bet ir pagerinsime jų gyvenimo kokybę, įjungsime į darbo rinką  žmogiškuosius išteklius ir formuosime pozityvią visuomenės nuostatą neįgaliųjų atžvilgiu: ne iš pasyvaus vartotojo, o pilnateisio visuomenės nario pozicijų.  

 


TNUC parengti, įgyvendinti bei įgyvendinami JT ir ES SF projektai: ( 2006m.-2013m.)

 1. JTV programos Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa, projektas “Integruotas neįgaliųjų ūkio vystymas “.
 2. BPD 1.5 priemonė „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektas Investicinio projekto „VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro plėtra“ parengimas“.
 3. ES Struktūrinio fondo BPD 2.3. priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ projektas „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre“;
 4. Bendradarbiaujant su Trakų darbo birža, ES Struktūrinio fondo BPD 2.1 priemonė "Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas", projektas „Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra.
 5. Bendradarbiaujant su Trakų darbo birža, ES Struktūrinio fondo BPD 2.3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“, projektas „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“.
 6. Bendradarbiaujant su Trakų Švietimo centru, projektas ES Struktūrinio fondo BPD 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ projektas Sėkmingo mokymo(-si) link“
 7. ,,Neįgaliųjų asmenų darbo motyvacijos kėlimas, darbinių įgūdžių ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas Trakų rajone“ Europos ekonominės erdvės  ir Norvegijos finansinių mechanizmų nevyriausybinių organizacijų subsidijų schema ,,Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas Lietuvoje“ sritis ,,Socialinės atskirties visuomenėje mažinimas.
 8.  Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programa, projektas: “Neįgaliųjų sveikatinimas ir sveikos gyvensenos propagavimas siekiniant efektyvios integracijos į darbo rinką”
 9. Pasitarimas – konferencija :„Visuomenės požiūrio į neįgaliuosius formavimas, organizuojant ir teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas: VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro geroji patirtis“
 10. Kultūros projektas: „Meno pleneras ugdantis ir puoselėjantis lietuvių kultūrinius ir etnografinius papročius.
 11. Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“priemonė Nr. VP-1.3-SADM-02-K,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektas ,,Neįgaliųjų gebėjimų integruotis į darbo rinką ir visuomenę įvertinimo modelio sukūrimas ir taikymo galimybių analizė“- SFMIS Nr. VP-1.3-SADM-02-K-01-050
 12. Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonė Nr. VP3-2.4-SADM-02-V priemonės ,,Paslaugas , tarp jų  profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ veiklos ,, Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra (profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų steigimas ar plėtra: statyba, rekonstravimas, materialinės bazės kūrimas ar stiprinimas, aplinkos pritaikymas“ projektas ,,VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro plėtra“
 13. Bendradarbiaujant su Trakų darbo birža, ES SF Europos Socialinio Fondo  projektas "Įsidarbinimo galimybių didinimas“ (2009 02 12 sutartis Nr.VP-1.2-SADM-01-V-3-001)
 14. Bendradarbiaujant su Trakų darbo birža, ES SF Europos Socialinio Fondo  projektas "Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas“(Sutarties Nr. VP1-1.2-SADM-02-V-02-001)
 15. Bendradarbiaujant su Trakų miesto partnerystės tarp miestų komitetu "Trakų partnerystė" .Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“priemonė Nr. VP-1.3-SADM-02-K ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektas „Tėvų globos netekusių vaikų praktinis profesinis orientavimas- konstruktyvi projekcija į sėkmingą profesinę karjerą“ Nr.  VP1-1.3-SADM-02-K-03-055
 16. Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“priemonė Nr. VP-1.3-SADM-02-K ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektas „Neįgaliųjų asmenų Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliesiems - vienintelė reali  galimybė projektuoti darbinę integraciją ekonominės krizės kontekste“ Nr.  VP1-1.3-SADM-02-K-03-056